Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 18 sierpnia 2020 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2019/2020.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LIVECHAT Software S.A., który wyniósł 75 828 987,97 PLN:

na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 11 968 987,97 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 63 860 000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz drugą zaliczkę na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,60 PLN na jedną akcję, a wartość drugiej zaliczki to również 0,60 PLN na jedną akcję). Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 PLN na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2020 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2020 roku.