Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 7 sierpnia 2019 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2018/2019.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LIVECHAT Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2019 r. wyniósł 56.983.913,68 PLN: - na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6 771 413,68 PLN - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50 212 500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN; przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję.