Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Opublikowano: 2017–06–27 09:52

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje że w dniu 27 czerwca 2017 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 17 lipca 2017 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2016/2017.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2017 r. wyniósł 42 724 723,86 zł:

Wypłata dywidendy - 36 307 500,00 zł

Kapitał zapasowy - 6 417 223,86 zł

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,41 zł.