Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.

Opublikowano: 2017–11–15 14:33

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290756, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[1], Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), które odbędzie się w biurze Spółki przy Al. Dębowej 3 we Wrocławiu.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.