Odmowa wydania „Indywidualnej Rekomendacji” w zakresie oceny sposobu prowadzenia ewidencji

W nawiązaniu do RB 23/2019, LiveChat Software S.A. informuje, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania “Indywidualnej Rekomendacji” w zakresie pytania: “Czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób prowadzenia przez Spółkę ewidencji spełnia wymogi, o których mowa w art. 24e ustawy o CIT?”.

W uzasadnieniu Organ podał, że “nie neguje, że przyjęcie przez Wnioskodawcę ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający Spółce podział poszczególnych pozycji kalkulacji dochodu w ramach IP BOX – a więc przychodów i kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, umożliwi uniknięcie nieuprawnionego odliczenia ponoszonych kosztów, w części w jakiej nie dotyczą kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest przeciwwskazań do stosowania ewidencji rachunkowej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w celu powiązania danych kosztów, czy przychodów z daną działalnością. Jednakże analiza zagadnienia przedstawionego Organowi do rozstrzygnięcia w pytaniu oznaczonym numerem 3 w kontekście przywołanych zasad postępowania interpretacyjnego prowadzi do wniosku, że nie może ona podlegać analizie i ocenie w takim postępowaniu”.