Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od pana Grzegorza Bielowickiego dotyczące obniżenia przez niego zaangażowania w kapitale Spółki poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie zostało wysłane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 20 marca 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Akcjonariusz zbył 1.906.405 (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 7,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.906.405 (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,40% ogólnej liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako „Transakcja“).

Przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz:

  1. bezpośrednio posiadał 1.906.405 (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 7,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.906.405 (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,40% ogólnej liczby głosów Spółki;
  2. pośrednio nie posiadał akcji Spółki.

Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz pośrednio ani bezpośrednio nie posiada akcji Spółki. Akcjonariusz poinformował też, że nie istnieją podmioty zależne wobec niego, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.