Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od pana Grzegorza Bielowickiego dotyczące obniżenia przez niego zaangażowania w kapitale Spółki poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 13 stycznia 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Akcjonariusz zbył 1.030.000 akcji Spółki reprezentujących 4,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.030.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 4,00% ogólnej liczby głosów Spółki.

Przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz: 1) bezpośrednio posiadał 2.936.405 akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki; 2) pośrednio nie posiadał akcji Spółki.

Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz: 1) bezpośrednio posiada 1.906.405 akcji Spółki reprezentujących 7,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.906.405 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,40% ogólnej liczby głosów Spółki. 2) pośrednio nie posiada akcji Spółki.