Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm., dalej jako “Ustawa”), Zarząd spółki pod firmą LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako “Spółka”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Bielowickiego (dalej jako “Akcjonariusz”) oraz spółki pod firmą THC Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji, 33 Amfitritis Street, Office 102, Eritheia Court, 1087, Nikozja, Cypr (zwanej dalej jako “THC”), którzy na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy przekazali Spółce informację o przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2014 r. poza rynkiem regulowanym transakcji pomiędzy Akcjonariuszem a THC, w ramach której Akcjonariusz nabył od THC 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako “Transakcja”).

W wyniku Transakcji:

  1. Akcjonariusz nabył akcje Spółki w liczbie powodującej bezpośrednie zwiększenie przez niego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów Spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu przez niego stanu pośredniego posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów Spółki;
  2. THC zmniejszyła bezpośrednio stan posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki.

Przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki, zaś pośrednio – poprzez zależną wobec niego THC – posiadał 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki.

Przed przeprowadzeniem Transakcji THC bezpośrednio posiadała 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki. Nie występowały podmioty zależne wobec THC, które przed Transakcją posiadały akcje Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji Akcjonariusz bezpośrednio posiada 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki, zaś pośrednio nie posiada akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji THC pośrednio ani bezpośrednio nie posiada akcji Spółki.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, nabycie akcji Spółki w ramach Transakcji nastąpiło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy, gdyż Akcjonariusz jest podmiotem dominującym wobec THC.

Akcjonariusz poinformował przy tym, że nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia opisywanego zawiadomienia celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, a także nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.