Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2017-01-17 08:01

Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z panem Andrzejem Różyckim, który pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem NAPOLEON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (Napoleon FIZ) w dniu 13 stycznia 2017 r. nabył 10 tysięcy sztuk akcji Emitenta w cenie 46,25 zł za jedną akcję.

Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej (pdf, 227kb)