Nabycie akcji Emitenta przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm., dalej jako “Ustawa”), Zarząd spółki pod firmą LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako “Spółka” lub “Emitent”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Różyckiego, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25 listopada 2014 r. na skutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym nabył 981.965 akcji Spółki po cenie 21 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 20.621.265 zł.

Otrzymana od Pana Andrzeja Różyckiego informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy, została sporządzona w dniu 26 listopada 2014 r. w Warszawie.