Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2017-09-14 11:03

Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 września 2017 r.  otrzymał zawiadomienie od pana Macieja Jarzębowskiego, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem pan Maciej Jarzębowski w dniu 13 września nabył 10.000 (10 tysięcy) akcji Emitenta w cenie 45 złotych za jedną akcję.

Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.