Uchwała zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji emitenta

**

Raport bieżący 2/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała Uchwałę nr. 338/14 Zarządu Krajowego Depozytów Wartościowych S.A. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyznania Spółce statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie “Emitent” oraz rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych z dniem 28 marca:

  • 2.751.875 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,02 zł każda, które zostają oznaczone kodem PLLVTSF00010
  • 485.625 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,02 zł każda, które zostają oznaczone kodem PLLVTSF00028

Oraz rejestracji 22.512.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda, z czego 21.762.500 akcji serii A oraz 750.00 akcji serii B, które zostają oznaczone kodem PLLVTSF00010 pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja Akcji 22.512.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda, z czego 21.762.500 akcji serii A oraz 750.00 akcji serii B, które zostają oznaczone kodem PLLVTSF00010 nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, jednak nie wcześniej niż w dniu dopuszczenia akcji.

W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku części akcji Spółki oznaczonych kodem PLLVTSF00010, zarejestrowanie pod tym kodem akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcie tej decyzji, jednak nie wcześniej niż w dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.