Koszty oferty publicznej

**

Raport bieżący 9/2014

**

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 6/2014, Zarząd spółki LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że wartość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zamknęła się kwotą 621.089 zł, na którą składały się:

  • koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty – 440.039 zł
  • wynagrodzenia subemitentów – nie podpisano umów z subemitentami
  • koszt sporządzenia prospektu emisyjnego (z kosztami doradztwa) – 94.400 zł
  • koszt promocji oferty – 86.650 zł

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji/sprzedaży przypadający na jedną akcję objętą sprzedażą wyniósł 0,19 zł.

Powyższe koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych Spółki w kosztach rodzajowych i w sprawozdaniu finansowym Spółki na 31 marca 2014 roku obciążyły wynik finansowy.