Korekta Raportu Bieżącego 28/2014 z dnia 21 października

W nawiązaniu do RB 28/2014 z dnia 21 października Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na skutek oczywistego błędu, w raporcie podano informacje dotyczące poprzedniej transakcji podmiotu powiązanego z osobą nadzorującą, o których spółka już informowała (RB 28/2014 z dnia 17 października 2014 r.). Na skutek pomyłki, raport z 21 października otrzymał też niewłaściwy numer – w związku z powyższym otrzymuje numer 29/2014.

Poniżej raport 29/2014 w poprawnym brzmieniu, zawierający poprawne informacje nt. transakcji na akcjach spółki: W dniu 21 października Spółka otrzymała zawiadomienie, od pana Grzegorza Bielowickiego, dotyczące transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot bezpośrednio przez niego kontrolowany, czyli THC Fund Management Limited, w którym pełni on również funkcje kierownicze jako dyrektor.

Pan Grzegorz Bielowicki złożył zawiadomienie, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Nabycia akcji dokonano w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW w dniach 16 i 17 października 2014 r. THC Fund Management Limited nabył:- w dniu 16 października 26 402 akcje po średniej cenie 18,51 zł za jedną akcję,

  • w dniu 17 października 598 akcji po średniej cenie 18,55 zł za jedną akcję.