Informacja od akcjonariuszy emitenta o rozpoczęciu procesu budowania przyspieszonej księgi popytu

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2020 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki – Mariusza Ciepłego oraz Macieja Jarzębowskiego (łącznie „Akcjonariusze Sprzedający”) informację o rozpoczęciu przez Akcjonariuszy Sprzedających procesu budowania przyspieszonej księgi popytu („Procedura ABB”), której celem jest sprzedaż do 1.287.500 akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, które stanowią łącznie 5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Sprzedawane”), przy czym:

(i)Mariusz Ciepły oferuje do sprzedaży w ramach Procedury ABB nie więcej niż 643.750 Akcji Sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii)Maciej Jarzębowski oferuje do sprzedaży w ramach Procedury ABB nie więcej niż 643.750 Akcji Sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Akcjonariuszy Sprzedających Procedura ABB zostanie przeprowadzona przez Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”), a proces sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzony w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu. Procedura ABB ma rozpocząć się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu.

Akcjonariusze Sprzedający poinformowali również Spółkę, że każdy z nich – w odniesieniu do posiadanych przez siebie Akcji Sprzedawanych – zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub zmiany liczby Akcji Sprzedawanych w ramach Procedury ABB. W przekazanej Spółce informacji Akcjonariusze Sprzedający wskazali, że ich zamiarem jest pozostanie akcjonariuszami Spółki i dalsze wspieranie Spółki w jej dynamicznym rozwoju.

W związku z Procedurą ABB Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się wobec Trigon do przestrzegania ograniczenia zbywalności Akcji Sprzedawanych, które nie zostaną zbyte w następstwie Procedury ABB przez okres 360 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Procedury ABB.

W załączeniu przekazujemy informację otrzymaną od Akcjonariuszy Sprzedających.

Informacja Akcjonariuszy