Informacja o rozpoczęciu procedury ABB przez Akcjonariuszy

Przekazano: 2017-09-12 18:25

Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2017 r.  otrzymał zawiadomienie od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem, bezpośrednio po jego przekazaniu do Spółki, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Dom Maklerski BZ WBK S.A. działający w imieniu i na rzecz funduszu NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty osoby bliskiej względem pana Andrzeja Różyckiego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz innego akcjonariusza Spółki (łącznie „Akcjonariusze Sprzedający”), rozpoczną proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, którego celem jest sprzedaż przez Akcjonariuszy Sprzedających łącznie do 1.906.560 akcji Spółki uprawniających do 7,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Procedura ABB”).