Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A., informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r.

Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu, zdecydowało o podziale jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 99 775 907,86 PLN aby:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 4 758 407,86 PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 95 017 500 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2021 r. oraz drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,89 PLN na jedną akcję, a wartość drugiej zaliczki to również 0,89 PLN na jedną akcję).

- Kwota pozostała do wypłaty to 1,91 PLN na jedną akcję.

- Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2021 roku,

Dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2021 roku.