Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie dywidendy

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A., informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu, zdecydowało o takim podziale jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł75 828 987,97 PLN aby:

  • na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 11 968 987,97 PLN
  • na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 63 860 000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz drugą zaliczkę na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,60 PLN na jedną akcję, a wartość drugiej zaliczki to również 0,60 PLN na jedną akcję).

Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 PLN na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na 25 sierpnia 2020 roku.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 1 września 2020 roku.