Corporate Documents

Statut spółki LiveChat Software S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu