Regulamin Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A. z dnia 29 listopada 2013 r.

§ 1

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej Członków określają stosowne przepisy prawa w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może również wybrać Sekretarza.

§ 2

 1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia. Z ważnych powodów decyzja w przedmiocie miejsca odbycia posiedzenia innego niż wskazane powyżej należy również do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący poprzez przesłanie na adres e-mail każdego z członków Rady Nadzorczej informacji o terminie posiedzenia. Dopuszczalne jest także powiadomienie o posiedzeniu w inny sposób gwarantujący dotarcie informacji do adresata i uzyskanie potwierdzenia o zawiadomieniu.
 4. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek któregokolwiek z członków Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki – złożone na ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący na żądanie członka Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej upoważniony jest wnioskodawca.
 5. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący ustępującej Rady (a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki) i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
 6. Posiedzenia Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje wszystkich członków Rady o terminie posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z ust. 3.
 7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
 8. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek obrad posiedzenia Rady.
 9. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej jeżeli został wybrany oraz w części organizacyjnej Zarządowi Spółki.

§ 3

 1. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez zwołującego posiedzenie. Proponowany porządek obrad winien uwzględniać wnioski Zarządu zgłoszone pod obrady Rady Nadzorczej.
 2. W przypadku opisanym w §2 ust. 4. ustalony przez Przewodniczącego Rady porządek obrad musi uwzględniać proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.
 3. Porządek obrad posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady.
 4. Każdy z członków Rady po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego ma prawo żądać dodania do porządku obrad dodatkowego punktu. Żądanie takie poddawane jest przez Radę głosowaniu.
 5. Obowiązkowym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji jest wybór Przewodniczącego Rady, jej Wiceprzewodniczącego oraz ewentualnie Sekretarza Rady.
 6. W przypadku odwołania lub rezygnacji Członka Rady pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego niezwłocznie winno być zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej celem dokonania wyborów.

§ 4

 1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
 2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności -Wiceprzewodniczący.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady lub w razie jego nieobecności inna osoba (także spoza grona członków Rady Nadzorczej) wskazana przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności –Wiceprzewodniczącego.
 5. Protokół powinien stwierdzić ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględnić przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymienić osoby obecne na posiedzeniu. Do protokołu dołączona winna być lista obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych członków Rady, chyba że członek Rady korzysta z trybu głosowania, określonego w § 5 ust. 6, o czym Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, czyni wzmiankę w protokole.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku – za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
 8. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.
 9. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu lub inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy zostaną na nie zaproszeni, z wyłączeniem spraw dotyczących ich osobiście. Zaproszenia dokonuje Przewodniczący Rady bądź w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.
 10. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez Członków Rady zgłaszających wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
 11. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.
 12. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o przyjęciu uchwały.
 13. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed podpisaniem protokołu. Uwagi co do treści powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
 14. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
 15. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

§ 5

 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, wliczając to członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
 3. Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne.
 4. Rada może w drodze uchwały postanowić o tajnym głosowaniu.
 5. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zapisów art. 388 KSH, mogą być również podejmowane w drodze pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Rady (lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczącego). Przewodniczący Rady określa tryb, w jakim głosy członków Rady Nadzorczej mają być przekazane i odnotowane. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści Projektu Uchwały.
 7. W przypadku głosowania w trybie wskazanym w ust. 6 każdy członek Rady jest zobowiązany do potwierdzenia swojego głosu w postaci złożenia podpisu pod uchwałą, nie później niż na następnym posiedzeniu Rady.
 8. Oddanie głosu na piśmie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym pkt 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 10. Odpisy uchwały podjęte w drodze korespondencyjnej dołącza się do protokołów z posiedzeń Rady wraz ze stwierdzeniem wyników głosowania.

§ 6

 1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej powinien uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2013r.