Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA została przyjęta Uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA w dniu 18 sierpnia 2020 roku. Polityka Wynagrodzeń obowiązuje od dnia jej uchwalenia. W głosowaniu akcjonariuszy nad Uchwałą Nr 18/2020 uczestniczyło 16.999.876 akcji, z których oddano 16.999.876 ważnych głosów, co stanowi 66,01 % kapitału zakładowego, w tym: 14.796.348 głosów za podjęciem uchwały, 516.528 głosów przeciw, 1.687.000 głosów wstrzymało się.

Polityka Wynagrodzeń